gallery/9161060_1_4
gallery/9161060_1_4

Integritetspolicy


Inledning
Denna integritetspolicy förklarar hur Orrlunda El-Marin-Bygg Aktiebolag behandlar dina personuppgifter. Policyn vänder sig till dig som är kund hos oss eller på annat sätt kommunicerar med oss. Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns under fliken kontakt.


Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?
Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn

Adress 

E-postadress 

Telefonnummer 

Ålder

Födelsedatum

Bankrelaterade uppgifter

Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger


Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig och när vi har ett legitimt intresse att behandla dem. Behandlingen av dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.


Utlämnande av Dina personuppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter som begär att få ta del av dem. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.


Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.


Kontaktformulär
När du kontaktar oss via kontaktformuläret skickas uppgifter du skrivit ner till vår mail. Denna information sparas därför inte ner mer än att det finns inkluderade i ditt mail till oss.


Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

 

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna under fliken kontakt.

 

Du har rätt till:

Ett registerutdrag – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
Rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
Begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
Dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

 

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Orrlunda El-Marin-Bygg Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss.


Denna integritetspolicy uppdaterades senast Mars 2019 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi meddela dig innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.